tar

tar
tar -zcvf prog-1-jan-2005.tar.gz /home/jerry/prog

untar
$ tar -zxvf prog-1-jan-2005.tar.gz